Push NISSAN


Parts catalog NISSAN:

345-64223-0 PUSH ROD, CLUTCH
NS40C
350-64223-1
NS15D2, NS18E2, NS9.9D2, NSF15B2, NSF15B2, NS
353-64223-1
NSD40B2, NSD40B2, NSD50B2, NSD50B2, NSF50B, N
369-64223-0
NS4C, NS5B, NS5BS, NS8B, NS9.8B, NSF4A2, NSF4
3AB-07233-0 PUSH ROD PLATE
NSF2.5A, NSF2.5B, NSF2.5B, NSF2A, NSF2B, NSF3
3B7-64223-0 PUSH ROD, CLUTCH
NS120A2, NS140A2, NS60C, NS70C, NSD115A, NSD7
3C8-64223-1
NS25C3, NS30A4, NS40D2, NS40D2, NS40D2, NS50D
3F0-64223-0
NS3.5B2, NSF2.5A, NSF2.5B, NSF2.5B, NSF2A, NS
3H6-07232-0 PUSH ROD
NSF2.5A, NSF2.5B, NSF2.5B, NSF2A, NSF2B, NSF3
3T1-64223-0 PUSH ROD CLUTCH
NSD115A2, NSD70B, NSD75C2, NSD90B, NSD90C2


:10
Back to top